Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne samostatne zárobkovo činnej

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činná na území dvoch alebo viacerých členských štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má bydlisko, ak vykonáva časť svojej činnosti na území tohto členského štátu. Ak nevykonáva žiadnu činnosť na území členského štátu, na území ktorého má bydlisko, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva svoju hlavnú činnosť. Žiadosť sa podáva Sociálnej poisťovni, prostredníctvom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá overí obsah a správnosť údajov uvedených v žiadosti na základe dokladov predložených žiadateľom.

Starší vzor

Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne samostatne zárobkovo činnej


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Kompletná zmena.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť