Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa zákona o dani z príjmov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Na prvej strane formuláru pribyl údaj "Počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona" a údaj "v úhrnnej sume". V čiasti I. - Vyúčtovanie dane pribyl údaj s riadkom "Priznaná a vyplatená suma a vybraná suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane". V čiasti III. - Rekapitulácia sa u bodov A, B, C vypĺňajú čiastky pre "daňový bonus podľa § 33 zákona" a u bodov D, E, F čiastky za "daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF