Dane


Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Priznanie k dani z pridanej hodnoty

Daňové priznanie k DPH (platné od roku 2021) Daňové priznanie k DPH, úprava mimo Únie Daňové priznanie k DPH, úprava pre dovoz Daňové priznanie k DPH, úprava pre Úniu

Súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz k DPH

Ostatné formuláre k dani z pridanej hodnoty

Kontrolný výkaz DPH (platný od 1.7.2023) Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane Vrátenie dane z pridanej hodnoty Všeobecné podanie OSS Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu podľa § 48d zákona o DPH (platná od 1. 1. 2020) Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona o DPH

Daň z príjmov fyzickej osoby

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2023) Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2023)

Daň z príjmov právnických osôb

Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2022, 2023)

Výkazy

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky Poznámky k účtovnej závierke Poznámky k účtovnej závierke pre malú účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre neziskovú účtovnú jednotku Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (od 1.1.2022) Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovnictva (od 1.1.2022) Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - súvaha, výkaz ziskov a strát Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Ostatné formuláre k dani z príjmov právnickej osoby

Žiadosť o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona o dani z príjmov (platná od 1.1.2020)

Daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2020) Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014

Majetkové dane

Daň z nehnuteľností

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje Vznik - zánik daňovej povinnosti FO Vznik - zánik daňovej povinnosti PO

Závislá činnosť, zamestnanci

Prehľady a hlásenie k dani zo závislej činnosti

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ

Ostatné formuláre zo závislej činnosti

Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení (platné od 1.1.2020) Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2021) Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 (platné od 1.1.2021) Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou Oznámenie zamestnávateľa podľa § 15a ZDP Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 (platné od 27.4.2023) Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ

Spotrebné dane

Priznanie k dani spotrebnej

Hlásenie distribútora pohonných látok o množstve nadobudnutého, dodaného a stave zásob minerálneho oleja Spotrebná daň z elektriny Spotrebná daň z liehu Spotrebná daň z minerálneho oleja (platné od 1.7.2021) Spotrebná daň z piva Spotrebná daň z tabakových výrobkov Spotrebná daň z uhlia Spotrebná daň z vína a meziproduktu Spotrebná daň zo zemného plynu

Žiadosti k dani spotrebnej

Spotrebná daň z bezdymového tabakového výrobku Všeobecné podanie - spotrebné daně Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň

Formuláre pre finančné výkazy

Výkazy a prehľady právnických osôb

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky Poznámky k účtovnej závierke Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda

Výkazy a prehľady neziskových účtovných jednotiek

Poznámky k účtovnej závierke pre malú účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre neziskovú účtovnú jednotku Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (od 1.1.2022) Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovnictva (od 1.1.2022) Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - súvaha, výkaz ziskov a strát Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Ostatné daňové formuláre

Oznámenie daňovníka o predľžení lehoty na podanie daňového priznania Oznámenie na zúčtovanie odvodov regulovanej osoby podľa § 9 ods. 1 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne Oznámenie regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Oznámenie regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Všeobecné podanie - Register Všeobecné podanie - správa daní Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky podľa § 51g ods. 2 zákona