Ostatné inštitúcie


Pracovné dohody

Dohoda o brigádnickej práci študentov Dohoda o hmotnej zodpovednosti Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o skončení pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

Výkazy, výplaty, výpovede zo zamestnania

Dovolenka Evidencia dochádzky Pracovná zmluva Pracovný výkaz Výkaz mzdových nárokov Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa Zápočtový list Záznam o registrovanom pracovnom úraze Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Účtovné, platobné

Cestovný príkaz - vyúčtovanie pracovnej cesty Dodací list Faktúra Kniha jázd Objednávka Pisomná dohoda medzi zamestnávatelom a zamestnancom o použití cestného motorového vozidla iného, než poskytnutého zamestnávatelom, na pracovnú cestu Platobný príkaz na úhradu do zahraničia (Tatra banka) Pokladničný doklad Príkaz na úhradu SEPA Príkaz na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu Skladová príjemka, výdajka Súhlas na použitie súkromného dopravného vozidla na pracovnú cestu Vyúčtovanie cestovných výdavkov, zahraničnej pracovnej cesty Záznam o prevádzke vozidla vo vnútroštátnej nákladnej preprave Zjednodušená faktúra

Štúdium, vysoká škola, životopis

Potvrdenie o návšteve školy Životopis

Manželstvo a registrované partnerstvo

Žiadosť o rozvod - návrh na rozvod manželstva

Ostatné

Dopis Evidencia informačného systému osobných údajov Evidenčný list pre fyzickú / právnickú osobu Hlásenie pre obvodné oddelenie policajného zboru Hlásenie zhubného nádoru Chorobopis Kontrolné hlásenie zhubného nádoru Mandátna zmluva Oznámenie informačného systému osobných údajov Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní/zániku poverenia zodpovednej osoby Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov Oznámenie ukončenia používania informačného systému Oznámenie zmien informačného systému osobných údajov PDF dokument Plná moc Prehľad transakcií so závislými osobami Štítky Textový dokument Výstupný list Žiadosť Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Správca

Odpovede

Odmietnutie námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR) Odpoveď na žiadosť o oznámenie príjemcov osobných údajov (GDPR) Odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom (GDPR) Oznámenie prevádzkovateľa príjemcom osobných údajov pri zmene spracúvaných údajov (GDPR) Potvrdenie prijatia námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR) Potvrdenie prijatia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Porušenie ochrany

Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb o porušení ochrany (GDPR) Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dozornému úradu o porušení ochrany (GDPR) Ohlásenie sprostredkovateľa osobných údajov prevádzkovateľovi o porušení ochrany (GDPR) Protokol o prípade porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)

Súhlas so spracovaním

Záznam o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR) Zoznam súhlasov so spracovaním osobných údajov (GDPR) Žiadosť o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Príprava

Záznam o spracovateľských činnostiach (GDPR) Zoznam zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov (GDPR)

Dotknutá osoba

Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov (GDPR) Odvolanie poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR) Žiadosť k osobným údajom o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania (GDPR)

Správca

Zodpovedná osoba

Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní/zániku poverenia zodpovednej osoby Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Informačné systémy

Evidencia informačného systému osobných údajov Oznámenie informačného systému osobných údajov Oznámenie ukončenia používania informačného systému Oznámenie zmien informačného systému osobných údajov