Mandátna zmluva

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

Starší vzor

Mandátna zmluva


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena v III. časti - Odmena bude splatná v eurách.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj