Sociálna poisťovňa


Sociálne poistenie

Vyhlásenie k dôchodkovému poisteniu

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti

Žiadosti dôchodkového poistenia

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení Žiadosť o dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie Žiadosť o dôchodok Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia Žiadosť o výpis doby zamestnania Žiadosť pozostalej osoby po politickom väzňovi, ktorý bol počas výkonu trestu popravený a nebo usmrtený

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009) Hromadný evidenčný list dôchodkového poistenia Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov

Ostatné formuláre dôchodkového poistenia

Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Hlásenie k nemocenskému poisteniu

Hlásenie úrazu na účely nemocenského

Potvrdenie k nemocenskému poisteniu

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Žiadosti k poisteniu v EU

Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako SZČ v dvoch alebo viacerých členských štátoch EU Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zam. osoba a činnosť ako SZČO v odlišných členských štátoch EÚ Žiadosť o vrátenie poistného Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania SZČO na územie iného členského štátu EÚ Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

Ostatné formuláre k poisteniu v EU

Uplatnenie práva voľby

Prihlásenie a registrácia k poistnému

Registračný list FO

Vyhlásenie k poistnému

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia

Výkaz k poistnému

Mesačný výkaz poistného a príspevkov Výkaz poistného a príspevkov

Potvrdenie k poistnému

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Žiadosti k poistnému

Žiadosť o dávku garančného poistenia Žiadosť o dávku v nezamestnanosti Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Ostatné formuláre k poistnému

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP

Vyhlásenie k úrazovému poisteniu

Čestné vyhlásenie

Oznámenie k úrazovému poisteniu

Oznámenie poistnej udalosti

Žiadosti k úrazovému poisteniu

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti

Ostatné formuláre k úrazovému poistnému

Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia