Sociálna poisťovňa


Sociálne poistenie

Vyhlásenie k dôchodkovému poisteniu

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia

Žiadosti dôchodkového poistenia

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov Oznámenie fyzickej osoby o zániku právneho postavenia sporiteľa Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení Žiadosť o dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie Žiadosť o dôchodok Žiadosť o posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia Žiadosť o výpis doby zamestnania Žiadosť pozostalej osoby po politickom väzňovi, ktorý bol počas výkonu trestu popravený a nebo usmrtený

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009) Hromadný evidenčný list dôchodkového poistenia Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov

Ostatné formuláre dôchodkového poistenia

Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Hlásenie k nemocenskému poisteniu

Hlásenie úrazu na účely nemocenského

Potvrdenie k nemocenskému poisteniu

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Žiadosti k nemocenskému poisteniu

Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti alebo na účet manžela (manželky) v banke

Oznámenie k poisteniu v EU

Oznámenie o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

Žiadosti k poisteniu v EU

Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania Žiadosť k vystaveniu formulára E 301 alebo prenosného dokumentu PD U1 Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako SZČ v dvoch alebo viacerých členských štátoch EU Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zam. osoba a činnosť ako SZČO v odlišných členských štátoch EÚ Žiadosť o vrátenie poistného Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania SZČO na územie iného členského štátu EÚ Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

Ostatné formuláre k poisteniu v EU

Predĺženie doby vyslania alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba Uplatnenie práva voľby

Prihlásenie a registrácia k poistnému

Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia faxom alebo elektronickou poštou Registračný list FO

Vyhlásenie k poistnému

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac Vyhlásenie poistenca na uplatnenie zníženia sadzby poistného na starobné poistenie Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na "Podmienky elektronického zasielanie údajov na účely sociálneho poistenia"

Výkaz k poistnému

Mesačný výkaz poistného a príspevkov Výkaz poistného a príspevkov

Potvrdenie k poistnému

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Potvrdenie žiadateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Žiadosti k poistnému

Žiadosť o dávku garančného poistenia Žiadosť o dávku v nezamestnanosti Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Ostatné formuláre k poistnému

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP Vyžiadanie ústavnej starostlivosti na účely sociálneho poistenia posudkovým lekárom Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ("pzs") Zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie dodatočne podľa § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Zrušenie prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

Vyhlásenie k úrazovému poisteniu

Čestné vyhlásenie

Oznámenie k úrazovému poisteniu

Oznámenie poistnej udalosti

Žiadosti k úrazovému poisteniu

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti

Ostatné formuláre k úrazovému poistnému

Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia