Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Vyslaný zamestnanec a jeho zamestnávateľ informujú príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu (v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava) o akejkoľvek zmene, ktorá sa vyskytne počas doby vyslania, najmä: - ak sa vyslanie, o ktoré sa žiadalo, neuskutočnilo, alebo ak sa predĺženie vyslania, o ktoré sa žiadalo, neuskutočnilo, - ak sa činnosť zamestnanca v prijímajúcom členskom štáte preruší z iného ako krátkodobého dôvodu prerušenia doby vyslania (napr. dlhodobá pracovná neschopnosť zamestnanca presahujúca dva mesiace, výkon práce vo vysielajúcom členskom štáte atď.), - ak vyslaného zamestnanca vysielajúci zamestnávateľ preradil vo vysielajúcom štáte (Slovenská republika) k inému zamestnávateľovi, najmä v prípade fúzie, alebo predaji podniku alebo jeho časti, - ukončenie pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca pred ukončením doby vyslania.

Starší vzor

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť