Registrácie


Daňové formuláre

Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu zdan. osoby bez sprostred. alebo zastúpenej sprostred. pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu mimo Únie, oznámenie Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba bez sprostredkovateľa), oznámenie Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom), oznámenie Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre Úniu, oznámenie Žiadosť o zrušenie registrácie sprostredkovateľa pre osobitnú úpravu pre dovoz, oznámenie

Obchodný register

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu Návrh (podnet) na začatie konania o zhode Návrh na výmaz európskeho družstva po premiestnení jeho sídla do iného členského štátu Návrh na výmaz európského zoskupenia hospodárskych záujmov z obchodného registra po prenesení jeho sídla do iného členského štátu Návrh na výmaz európskej spoločnosti po jej premiestnení do iného členského štátu Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis družstva do obchodného registra Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra Návrh na zápis európského zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra Návrh na zápis štátného podniku do obchodného registra Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra Súhlas s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro

Živnostenský register

I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení II. Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre fyzickú osobu Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre právnickú osobu Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Oznámenie o ukončení podnikania Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií Žiadosť (oznámenie) o pozastavenie prevádzkovania živnosti Žiadosť o Apostille doložku Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie Žiadosť o uznanie odbornej praxe Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené alebo zakázané Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v ŽR Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia (koncesovanej živnosti)