Ministerstvo vnútra


Živnostenský register

I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení II. Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre fyzickú osobu Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre právnickú osobu Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Oznámenie o ukončení podnikania Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti / v žiadosti o koncesiu Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne - súvisiaceho priestoru Žiadosť (oznámenie) o pozastavenie prevádzkovania živnosti Žiadosť o Apostille doložku Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie Žiadosť o uznanie odbornej praxe Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené alebo zakázané Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v ŽR Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Žiadosť o zrušenie osvedčenia pred vznikom živnostenského oprávnenie Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia (koncesovanej živnosti)