Ministerstvo vnútra


Daňové formuláre

Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o registráciu zdan. osoby bez sprostred. alebo zastúpenej sprostred. pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny údajov Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu mimo Únie, oznámenie Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba bez sprostredkovateľa), oznámenie Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre dovoz (zdaniteľná osoba zastúpená sprostredkovateľom), oznámenie Žiadosť o zrušenie povolenia uplatňovať osobitnú úpravu pre Úniu, oznámenie Žiadosť o zrušenie registrácie sprostredkovateľa pre osobitnú úpravu pre dovoz, oznámenie

Živnostenský register

I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení II. Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre fyzickú osobu Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre právnickú osobu Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti Oznámenie o ukončení podnikania Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií Žiadosť (oznámenie) o pozastavenie prevádzkovania živnosti Žiadosť o Apostille doložku Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie Žiadosť o uznanie odbornej praxe Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené alebo zakázané Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v ŽR Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia (koncesovanej živnosti)