Ministerstvo spravodlivosti


Obchodný register

Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu Návrh (podnet) na začatie konania o zhode Návrh na výmaz európskeho družstva po premiestnení jeho sídla do iného členského štátu Návrh na výmaz európského zoskupenia hospodárskych záujmov z obchodného registra po prenesení jeho sídla do iného členského štátu Návrh na výmaz európskej spoločnosti po jej premiestnení do iného členského štátu Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis družstva do obchodného registra Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra Návrh na zápis európského zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra Návrh na zápis štátného podniku do obchodného registra Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra Súhlas s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro

Konkurz a reštrukturalizácia

Námietka poradia pohľadávky Popretie pohľadávky veriteľom Prihláška pohľadávky Prihláška zabezpečenej pohľadávky Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok Súhrnný prehľad Voľná príloha Zmluvný prehľad s prílohami Zoznam záväzkov s prílohami Zoznamu majetku