Zoznamu majetku

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zoznam majetku je podkladom pre súd, aby mohol urobiť záver o tom, či dlžník má dostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu. Zoznam majetku v prípade vyhlásenia konkurzu bude správcovi slúžiť ako jeden z podkladov pre vyhotovenie súpisu konkurznej podstaty. V zozname majetku sa musí uviesť aj taký majetok, ktorý bol prevedený z majetku dlžníka jeho právnymi úkonmi na tretie osoby, ak je možné odôvodnene predpokladať odporovateľnosť právnych úkonov.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF