Zoznamu majetku

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zoznam majetku je podkladom pre súd, aby mohol urobiť záver o tom, či dlžník má dostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu. Zoznam majetku v prípade vyhlásenia konkurzu bude správcovi slúžiť ako jeden z podkladov pre vyhotovenie súpisu konkurznej podstaty. V zozname majetku sa musí uviesť aj taký majetok, ktorý bol prevedený z majetku dlžníka jeho právnymi úkonmi na tretie osoby, ak je možné odôvodnene predpokladať odporovateľnosť právnych úkonov.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť