Poistenie


Sociálne poistenie

Vyhlásenie k dôchodkovému poisteniu

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia

Žiadosti dôchodkového poistenia

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov Oznámenie fyzickej osoby o zániku právneho postavenia sporiteľa Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení Žiadosť o dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie Žiadosť o dôchodok Žiadosť o posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia Žiadosť o výpis doby zamestnania Žiadosť pozostalej osoby po politickom väzňovi, ktorý bol počas výkonu trestu popravený a nebo usmrtený

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009) Hromadný evidenčný list dôchodkového poistenia Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov

Ostatné formuláre dôchodkového poistenia

Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Hlásenie k nemocenskému poisteniu

Hlásenie úrazu na účely nemocenského

Potvrdenie k nemocenskému poisteniu

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Žiadosti k nemocenskému poisteniu

Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti alebo na účet manžela (manželky) v banke

Prihlásenie a registrácia k poistnému

Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia faxom alebo elektronickou poštou Registračný list FO

Vyhlásenie k poistnému

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac Vyhlásenie poistenca na uplatnenie zníženia sadzby poistného na starobné poistenie Vyhlásenie zamestnávateľa o pristúpení na "Podmienky elektronického zasielanie údajov na účely sociálneho poistenia"

Výkaz k poistnému

Mesačný výkaz poistného a príspevkov Výkaz poistného a príspevkov

Potvrdenie k poistnému

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Potvrdenie žiadateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Žiadosti k poistnému

Žiadosť o dávku garančného poistenia Žiadosť o dávku v nezamestnanosti Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Ostatné formuláre k poistnému

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP Vyžiadanie ústavnej starostlivosti na účely sociálneho poistenia posudkovým lekárom Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia Základný zúčtovací doklad pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ("pzs") Zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie dodatočne podľa § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Zrušenie prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

Vyhlásenie k úrazovému poisteniu

Čestné vyhlásenie

Oznámenie k úrazovému poisteniu

Oznámenie poistnej udalosti

Žiadosti k úrazovému poisteniu

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti

Ostatné formuláre k úrazovému poistnému

Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia

Zdravotné poistenie

Prihlásenie a registrácia k zdravotnému poisteniu

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách Dôvera+ ZP Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP Prihláška poistenca Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP

Výkazy k zdravotnému poisteniu

Výkaz platiteľa dividend Union ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejne zdravotné poistenie - SZČO Union ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie SZČO Dôvera+ ZP Výkaz preddavkov platiteľa dividend VšZP Výkaz preddavkov SZČO VšZP Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP

Žiadosti k zdravotnému poisteniu

Univerzálna žiadosť poistenca/platiteľa poistného Ziadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca Žiadosť na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti Union ZP Žiadosť na poskytnutie zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP Žiadosť o potvrdenie, povolenie splátok, o odpustenie poplatkov z omeškania Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti Dôvera+ ZP Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP Žiadosť o vrátenie preplatku na verejnom zdravotnom poistení Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) VšZP Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia Dôvera+ ZP Žiadosť o vydanie potvrdenia o plnení odvodových povinností VšZP Žiadost o vydanie potvrdenia o stave pohladávok a záväzkov Žiadosť o vydanie potvrdenia o úhrade poistného na verejné zdravotné poistenie Žiadosť o výpis z účtu poistenca VšZP Žiadosť o zmenu, doplnenie identifikačných údajov Dôvera+ ZP

Oznámenie k zdravotnému poisteniu

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik – zánik platiteľa poistného štát Čestné vyhlásenie za účelom preukázania zániku verejného zdravotného poistenia v SR Oznámenie o odklade splatnosti preddavku Oznámenie o príjmoch Oznámenie o príjmoch Oznámenie o príjmoch za rok 2019 Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Oznámenie poistenca / platiteľa poistného Dôvera+ ZP Oznámenie poistenca / platiteľa poistného VšZP Oznámenie poistenca/platiteľa poistného Union ZP Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Union ZP Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie VšZP Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP Univerzálne oznámenie poistenca Žiadosť poistenca/platiteľa poistného o splátkový kalendár

Hlásenie a vyhlásenie k zdravotnému poisteniu

Čestné vyhlásenie Dôvera+ ZP Dispenzárne listiny Dôvera+ ZP Hlásenie úrazu (choroby z povolania) alebo iného poškodenia zdravia pre účely vymáhania náhrad za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť VšZP

Ostatné formuláre k zdravotnému poisteniu

Dohoda o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti VšZP Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti VšZP Odhláška poistenca Stanovisko Union zdravotnej poisťovne, a. s. k žiadosti na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti Union ZP