Poistenie


Sociálne poistenie

Vyhlásenie k dôchodkovému poisteniu

Čestné vyhlásenie SZČO bez oprávnenia o opätovnom vykonávaní činnosti

Žiadosti dôchodkového poistenia

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení Žiadosť o dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie Žiadosť o dôchodok Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku Žiadosť o vyhotovenie výpisu o dobách zamestnania evidovaných na účely sociálneho zabezpečenia Žiadosť o výpis doby zamestnania Žiadosť pozostalej osoby po politickom väzňovi, ktorý bol počas výkonu trestu popravený a nebo usmrtený

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia (od 1.1.2009) Hromadný evidenčný list dôchodkového poistenia Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov

Ostatné formuláre dôchodkového poistenia

Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Hlásenie k nemocenskému poisteniu

Hlásenie úrazu na účely nemocenského

Potvrdenie k nemocenskému poisteniu

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Prihlásenie a registrácia k poistnému

Registračný list FO

Vyhlásenie k poistnému

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa dobrovoľne neprihlásila na dôchodkové poistenie Čestné vyhlásenie fyzickej osoby, že sa osobne a celodenne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia

Výkaz k poistnému

Mesačný výkaz poistného a príspevkov Výkaz poistného a príspevkov

Potvrdenie k poistnému

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Žiadosti k poistnému

Žiadosť o dávku garančného poistenia Žiadosť o dávku v nezamestnanosti Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Ostatné formuláre k poistnému

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch EHP

Vyhlásenie k úrazovému poisteniu

Čestné vyhlásenie

Oznámenie k úrazovému poisteniu

Oznámenie poistnej udalosti

Žiadosti k úrazovému poisteniu

Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti

Ostatné formuláre k úrazovému poistnému

Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia

Zdravotné poistenie

Prihlásenie a registrácia k zdravotnému poisteniu

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP Prihláška poistenca Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP

Výkazy k zdravotnému poisteniu

Výkaz platiteľa dividend Union ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejne zdravotné poistenie - SZČO Union ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - Zamestnávateľ Union ZP Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP Výkaz preddavkov platiteľa dividend VšZP Výkaz preddavkov SZČO VšZP Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP

Žiadosti k zdravotnému poisteniu

Univerzálna žiadosť poistenca/platiteľa poistného Ziadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca Žiadosť na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti Union ZP Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti Dôvera+ ZP Žiadosť o vydanie potvrdenia o plnení odvodových povinností VšZP Žiadosť o výpis z účtu poistenca VšZP Žiadosť o zmenu, doplnenie identifikačných údajov Dôvera+ ZP

Oznámenie k zdravotnému poisteniu

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik – zánik platiteľa poistného štát Oznámenie o odklade splatnosti preddavku Oznámenie o príjmoch Oznámenie o príjmoch Oznámenie o príjmoch Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného VšZP Oznámenie poistenca / platiteľa poistného Dôvera+ ZP Oznámenie poistenca / platiteľa poistného VšZP Oznámenie poistenca/platiteľa poistného Union ZP Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Union ZP Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie VšZP Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP Univerzálne oznámenie poistenca Žiadosť poistenca/platiteľa poistného o splátkový kalendár

Hlásenie a vyhlásenie k zdravotnému poisteniu

Čestné vyhlásenie Dôvera+ ZP Dispenzárne listiny Dôvera+ ZP Hlásenie úrazu (choroby z povolania) alebo iného poškodenia zdravia pre účely vymáhania náhrad za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť VšZP

Ostatné formuláre k zdravotnému poisteniu

Dohoda o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti VšZP Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti VšZP Odhláška poistenca Stanovisko Union zdravotnej poisťovne, a. s. k žiadosti na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti Union ZP