Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zákon ukladá zamestnávateľom povinnosti pri vykonávaní sociálneho poistenia (do ktorého spadá aj dôchodkové poistenie) za zamestnancov, ktorí sú vo vzťahu k nim v pracovnom pomere alebo v inom právnom vzťahu. Ide o povinnosť viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.

Súvisiace formuláre

Vzor formuláru v PDF