Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Prehľad je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nevypĺňa sa údaj "Daňový úrad". Zmena textu v záhlavie "Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa" za "Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní". Minimálne zmeny textu v I. časti (doplnenie o text "§ 33 zákona"). V II. časti sa text "suma zamestnaneckej prémie" zmenil na "suma daňového bonusu". V III. časti pribudol riadok "Žiadame o poukázanie sumy rozdileu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (§ 38 ods. 6 zákona)".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF