Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

OZN4317Av20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej srážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V I. oddielu sa vypĺňajú údaje len o fyzickej osobe. Pribyl údaj "Názov zdravotníckeho zariadenia". Riadky 43, 47 a 49 sa zaokrúhlujú na dve desatinné miesta. Drobné zmeny v textoch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF