Poznámky k účtovnej závierke

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky. Ich účelom je doplniť, špecifikovať a podrobnejšie rozviesť informácie, ktoré sú uvedené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. Prehľad tokov CF dáva prehľad o tom, aké skutočnosti a v akej sume spôsobili zmenu stavu peňažných prostriedkov za účtovné obdobie. Obsah a usporádanie upravuje Opatrenie MF SR. V poznámkach sa vykazujú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce obdobie. Úplný formulár má takmer 50 stran, ktoré tvoria logicky usporiadaný text a tabuľky, pričom nevyplnené stránky nie je potreba tlačiť.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Poznámky k účtovnej závierke


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zoznam zmien je uvedený v porovnaní

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF