Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, do desiatich dní od doručenia tejto žiadosti vydať doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania.

Starší vzor

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú textové zmeny a zmena v bode 9.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF