Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, do desiatich dní od doručenia tejto žiadosti vydať doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania.

Starší vzor

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nevypĺňa sa údaj "Suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane, ak boli porušené podmienky na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 zákona v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona)". Nevypĺňa sa riadok "04d - Zníženie základu dane podľa § 11 zákona - na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť