Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, do desiatich dní od doručenia tejto žiadosti vydať doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania.

Starší vzor

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formuláru pribyl riadok 04d "Zníženie základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou". Nevypĺňa sa riadok "Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie". Zmenil sa výpočet dane na úhradu alebo daňový preplatok. Nová sazdba dane podľa § 15 zákona, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, daňový bonus mesačne na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, atď.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky