Oznámenie daňovníka o predľžení lehoty na podanie daňového priznania

Vzor 3

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „oznámenie“) podáva daňovník príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona, tzn. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto lehota sa predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Tento postup neuplatňuje daňovník v konkurze, daňovník v likvidácii a dedič, ktorý podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie daňovníka o predľžení lehoty na podanie daňového priznania


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Iba textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF