Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Priznanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Starší vzor

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF