Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Priznanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Starší vzor

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť