Návrh na výmaz európskeho družstva po premiestnení jeho sídla do iného členského štátu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Návrh na výmaz zmeny zapísaných údajov do obchodného registra podáva navrhovateľ, ktorým je: - zapísaná osoba, - osoba oprávnená napríklad podľa Obchodného zákonníka. Návrh na výmaz sa podáva na predpísanom tlačive, a musí byť doložený: - listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a - listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona preveriť. Pravosť podpisu navrhovateľa (príp. pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva), musí byť osvedčená.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF