Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Návrh na výmaz zapísaných údajov podáva navrhovateľ, ktorým je: - zapísaná osoba, - osoba oprávnená napríklad podľa Obchodného zákonníka. Pravosť podpisu navrhovateľa (príp. pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva), musí byť osvedčená. Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF