Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre právnickú osobu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby. Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať živnostenský úrad o vydanie koncesie.

Starší vzor

Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre právnickú osobu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
str.1 - zrušený riadok "Žiadosť o koncesiu......." - pridaný údaj o označení podniku zahr. osoby alebo org. zložky podniku zahr. osoby na území SK - v časti Údaje o vedúcom podniku zahr. osoby vypustený údaj "pobyt na území SR do" str.2 - zmena v časti 3 - Ostatné údaje

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF