Oznámenie o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Vyslaná samostatne zárobkovo činná osoba informuje príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu (v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava) o akejkoľvek zmene, ktorá sa vyskytne počas doby vyslania, najmä: - ak sa vyslanie, o ktoré sa žiadalo, neuskutočnilo, alebo ak sa predĺženie vyslania, o ktoré sa žiadalo, neuskutočnilo, - ak sa dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte (prijímajúci členský štát) preruší z iného ako krátkodobého dôvodu prerušenia doby vyslania (napr. pracovná neschopnosť presahujúca dva mesiace na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, atď.), - ak bola niektorou zo zmluvných strán zrušená zmluva, na základe ktorej vykonávala samostatne zárobkovo činná osoba dočasne svoju činnosť v prijímajúcom členskom štáte, - ak bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Starší vzor

Oznámenie o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmenil sa celkový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF