Oznámenie poistenca/platiteľa poistného Union ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní: a) zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu, b) zmenu platiteľa poistného, c) skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca, d) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné. Oznámenie poistenca/platiteľa sa vyplňuje: - pri zmene osobných údajov poistenca (meno, priezvisko, rodné číslo), - pri zmene adresy trvalého bydliska alebo kontaktnej adresy, - pri zmene platiteľa poistného, - pri nahlásení výšky preddavkov na poistné (vyplňuje iba samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ), - pri zmene výšky preddavkov na poistné (vyplňuje iba samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ).

Starší vzor

Oznámenie poistenca/platiteľa poistného Union ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF