Oznámenie regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 235/2012 Z. z.“). Oznámenie je regulovaná osoba povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne povinnosť platiť odvod. Správcom odvodu je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudly údaje - Miesto podnikania fyzickej osoby.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF