Oznámenie regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 235/2012 Z. z.“). Oznámenie je regulovaná osoba povinná doručiť správcovi odvodu, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie, alebo ak táto zmena nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie, do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa dozvedela, že došlo k zmene sumy základu odvodu. Správcom odvodu je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudly údaje - Miesto podnikania fyzickej osoby.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF