Prihláška pohľadávky

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo prihlášku doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF