Prihláška zabezpečenej pohľadávky

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

V prípade podania zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu súdy v zmysle §36 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu, na ktorom nemožno prepisovať zápisy, vo formáte CD-R.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť