Príloha k priznaní spotrebné dane z liehu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane je lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom.

Starší vzor

Príloha k priznaní spotrebné dane z liehu


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF