Príloha k žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - skupina

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny, ak je žiadosť o registráciu podaná do 31.10. príslušného kalendárneho roka. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31.10. kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1.1. druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti. Prvé registrácie budú k 1.1.2010. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom dane a zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre daň a jednotlivých identifikačných čísiel jednotlivých členov skupiny. Za skupinu koná pre účely zákona o DPH len poverený zástupca skupiny, ale všetci členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH.

Starší vzor

Príloha k žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - skupina


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pouze drobné změny ve vzhledu.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF