Spotrebná daň z tabakových výrobkov

SPDTVv16

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z tabakových výrobkov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári pribudol na strane 4 riadok Množstvo tabakovej suroviny v kg prijatej podľa § 19 a odst. 4 písm. b) bez dane.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF