Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)

za rok 2012, 2013

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Majetok je časť aktív ÚJ, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe (v sústave jednoduchého účtovníctva sa vykazujú vo výkaze o majetku a záväzkoch). Záväzok je povinnosť ÚJ, ktorá vznikla z minulých udalostí, od splnenia ktorej sa očakáva, že bude mať za následok zníženie ekonomických úžitkov v ÚJ, dá sa oceniť a vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe (v sústave jednoduchého účtovníctva sa vykazuje vo výkaze o majetku a záväzkoch).

Starší vzor

Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú tieto zmeny: zaokrúhlenie sa zmenilo na dve desatinné miesta, pribudol Kód DIC, SID, SK NACE.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF