Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)

za rok 2012, 2013

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výkaz ziskov a strát ukazuje, aký hospodársky výsledok spoločnosť dosiahla za sledované a minulé období. Ak sú aktíva väčšia ako pasíva, ide o hospodársky zisk, ak sú pasíva väčšia ako aktíva, ide o hospodársku stratu.

Starší vzor

Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú tieto zmeny: zaokrúhlenie sa zmenilo na dve desatinné miesta, pribudol Kód SK NACE, SID, ubudlo kontrolné číslo.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF