Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zdravotnými výkonmi na účely sociálneho poistenia sú: - vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, - vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, - vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, - vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu, - vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, - vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára, - zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné požiadanie posudkového lekára, - vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“, - vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF