Záznam o registrovanom pracovnom úraze

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Starší vzor

Záznam o registrovanom pracovnom úraze


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena Sk na EUR.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF