Žiadosť na posúdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby súčasne zamestnanej na úz. 1 čl. štátu a SZČ na území iného čl. štátu

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Osoba, ktorá je súčasne zamestnaná na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činná na území druhého členského štátu, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva závislú činnosť alebo ak vykonáva takúto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov. Žiadosť sa podáva Sociálnej poisťovni, prostredníctvom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá overí obsah a správnosť údajov uvedených v žiadosti na základe dokladov predložených žiadateľom.

Súvisiace formuláre

Zdroj