Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa zdaniteľná osoba so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca je povinný písomne oznámiť údaje o zastúpenej zahraničnej osobe. Toto oznámenie môže urobiť aj prostredníctvom prílohy k tejto žiadosti o udelenie osobitného identifikačného čísla. V prípade, ak v čase podania žiadosti neboli plné moci udelené, prílohu tejto žiadosti žiadateľ nevypĺňa aúdaje oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie o udelení, odvolaní alebo vypovedaní plnej moci, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy.

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF