Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Na náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil. Na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť má nezaopatrené dieťa poškodeného a fyzická osoba, ktorá s poškodeným ku dňu jeho smrti žila v domácnosti.

Starší vzor

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl text v bode 1.4.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa