Žiadosť o uznanie odbornej praxe

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o všetkých chýbajúcich dokladoch a vyzve ho na ich doplnenie v určenej lehote.

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF