Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti alebo na účet manžela (manželky) v banke

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí.

Starší vzor

Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti alebo na účet manžela (manželky) v banke


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Formulár sa dopĺňa o bod c), kde sa môže požiadať o zaslanie výplaty dávky nemocenského, ošetrovného, materského, vyrovnávacej dávky na účet príjemcu/poberateľa dávky.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť