Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 pre štátneho zamestnanca

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Fyzické osoby, ktorým bol formulár E 101 vystavený, sa preukazujú inštitúciám sociálneho zabezpečenia a iným príslušným orgánom, na území iného členského štátu originálom tohto formulára, ktorý slúži ako potvrdenie o tom, že pracovník (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba) počas obdobia na ňom vyznačenom, podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom SR, teda, že je na tomto území riadne sociálne a zdravotne poistený a teda nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva činnosť (štát zamestnania). Príslušná inštitúcia prijímajúceho členského štátu a ktoréhokoľvek iného členského štátu je viazaná formulárom E 101, a teda je povinná toto potvrdenie rešpektovať.

Starší vzor

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 pre štátneho zamestnanca


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú zmeny v bode 2. pribudla korešpondenčná adresa. V bode 4. druh činnosti, v bode 8. názov subjektu, bod 9., 14. 15. 18., 19., 20. pribudli novo.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť