Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF