Žiadosť poistenca/platiteľa poistného o splátkový kalendár

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

V zmysle § 18 ods. 3) zák. č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) a c) a v § 11 ods. 2 zákona povoliť splátky dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a úrokov z omeškania z dôvodu jeho platobnej neschopnosti, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude schopná zaplatiť svoj dlh a ak už v čase rozhodovania o povolení splátok je schopná riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné.

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF