Ministerstvo financií


Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Priznanie k dani z pridanej hodnoty

Daňové priznanie k DPH (platné od roku 2018)

Súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz k DPH

Ostatné formuláre k dani z pridanej hodnoty

Kontrolný výkaz DPH Oznámenie o uplatňovaní osobitnej úpravy Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane Potvrdenie o postavení daňového subjektu Vrátenie dane z pridanej hodnoty Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnému zástupcovi

Daň z príjmov fyzickej osoby

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2016, 2017) Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2017)

Daň z příjmu právnických osob

Priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Daňové priznanie k DPPO (za rok 2017)

Výkazy

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky Poznámky k účtovnej závierke Poznámky k účtovnej závierke pre malú účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre neziskovú účtovnú jednotku Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012) Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovnictva Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - súvaha, výkaz ziskov a strát (od 31.12.2014) Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012) Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012) Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)

Daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015) Oznámenie daňovníka o predľžení lehoty na podanie daňového priznania Oznámenie na zúčtovanie odvodov regulovanej osoby podľa § 9 ods. 1 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Oznámenie regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Oznámenie regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Majetkové dane

Daň z nehnuteľností

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Prehlásenie o nároku na zníženie dane z nehnuteľností - Bratislava Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje Vznik - zánik daňovej povinnosti FO Vznik - zánik daňovej povinnosti PO

Závislá činnosť, zamestnanci

Prehľady a hlásenie k dani zo závislej činnosti

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ

Ostatné formuláre zo závislej činnosti

Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení (platné od 1.1.2017) Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2018) Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou Oznámenie platiteľa dane podľa §43 odst. 15 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou Oznámenie platiteľa dane podľa §43 odst. 13 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou Oznámenie platiteľa dane podľa §43 odst. 17 písm. a) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou Oznámenie platiteľa príjmu o odvedení preddavku na daň Oznámenie podľa § 44 ods. 3 (platné od 1.1.2018) Oznámenie zamestnávateľa podľa § 15a ZDP Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa §39 ods. 5 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa §39 ods. 5 (platné od 1.1.2017) Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane Žiadosť o vydanie potvrdenia na účely vyňatia úrokového príjmu zo zdanenia daňou vyberanou zrážkou Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ

Spotrebné dane

Priznanie k dani spotrebnej

Spotrebná daň z elektriny Spotrebná daň z liehu Spotrebná daň z minerálneho oleja (platné od 1.2.2018) Spotrebná daň z piva Spotrebná daň z tabakových výrobkov Spotrebná daň z uhlia Spotrebná daň z vína a meziproduktu Spotrebná daň zo zemného plynu Sťažnosť - subjekt CReg

Hlásenie a oznámenie k dani spotrebnej

Hlásenie o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov dovezeného na územie SR z tretieho štátu Hlásenie o množstve ropy a vybraných ropných výrobkov vyvezeného z územia SR na územie tretieho štátu Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení Oznámenie o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu Oznámenie o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu

Žiadosti k dani spotrebnej

Spotrebná daň z bezdymového tabakového výrobku Všeobecné podanie - spotrebné daně Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať predmet dane v pozastavení dane Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať predmet spotrebnej dane z iného členského štátu v pozastavení dane (opakovane) Žiadosť o registráciu na spotrebnú daň, oznámenie zmeny a zrušenie registrácie na spotrebnú daň Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na odber elektriny oslobodeného od dane Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na odber uhlia oslobodeného od dane Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a o vydanie povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od dane Žiadosť o registráciu platiteľa dane Žiadosť o registráciu prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň Žiadosť o zaradenie do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom

Ostatné formuláre k dani spotrebnej

Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane Sprievodný administratívny dokument Zjednodušený sprievodný dokument

Formuláre pre finančné výkazy

Výkazy a prehľady právnických osôb

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky Poznámky k účtovnej závierke Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda

Výkazy a prehľady neziskových účtovných jednotiek

Poznámky k účtovnej závierke pre malú účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku Poznámky k účtovnej závierke pre neziskovú účtovnú jednotku Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012) Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovnictva Účtovná závierka podnikateľov v PÚ - súvaha, výkaz ziskov a strát (od 31.12.2014) Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve Všeobecné podanie k ÚZ - Mikro účtovné jednotky Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva Všeobecné podanie k ÚZ - Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012) Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012) Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)

Ostatné daňové formuláre

Sťažnosť - Daňový subjekt Všeobecné podanie - register Všeobecné podanie - správa daní

Daňové formuláre

Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty Príloha k žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - skupina Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty